Lëvizja relative dhe shpjegimi i eksperimentit të Michelson-it

Shukri Klinaku

Postuar me: 7.10.2009

Abstrakti: Me lëvizjen relative njeriu ndeshet shumë shpesh. Disa probleme të ndryshme që paraqiten te lëvizja relative fizika i ka zgjidhur me sukses pa i theksuar ato si lëvizje relative. Baza për shpjegimin e problemeve te lëvzja relative është parimi i relativitetit sipas Galileit. Për shkak të një gabimi në llogaritje të Michelson-it në vitin 1881 kjo bazë u vu në dyshim. Pastaj, në fillim të shekullit XX parimi i Galileit u zëvendësua me parimet e teorisë speciale të relativitetit. Ky zëvendësim u bë në studimet teorike, ndërsa në praktikë funksiononte parimi i Galileit. Fizika këtë e shpjegonte si normale, sepse edhe TSR-ja predikon se për shpejtësi të vogla parimi i Galileit funksionon mirë. E vërteta është se parimi i relativitetit sipas Galileit vlenë edhe për shpejtësitë e mëdha, madje edhe për ato përtej shpejtësisë së dritës. Të gjitha këto argumentohen në këtë punim.

Permbajtja: Nuk lejohet.